หน้าแรก
   เกี่ยวกับเรา
   ติดต่อเรา
   คำถาม-คำตอบ
   ข่าวสารและกิจกรรม
   เว็บลิงค์

    

Freight forwarder หรือ Forwarder หรือ forwarding agent หมายถึงอะไร
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่รับจัดการบริหารการขนส่งสิ่งของ หรือสัมภาระ หรือ สินค้าให้แก่บุคคล หรือบริษัท โรงงาน ฯลฯ ซึ่งทั่วไปจะหมายถึง การขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ ทาอากาศ โดยจะรับสิ่งของ สัมภาระ หรือสินค้าจากบุคคลผู้ว่าจ้าง หรือจากโรงงานผู้ผลิต หรือ ตามที่ผู้ว่าจ้างนัดหมาย Forwarder จะมีสัญญาหรือพันธมิตรกับบริษัทผู้รับจ้างขนส่งสินค้าในการติดต่อบริษัทขนส่งอีกทีหนึ่ง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการขนย้ายสิ่งของ สัมภาระ หรือสินค้า การขนส่งสามารถทำได้ทั้งทางเรือ เครื่องบิน รถบรรทุก รถไฟ เนื่องจากงานขนส่งของ โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศ มีกระบวนการขั้นตอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย ปัจจุบันบริษัท Freight Forwrder โดยทั่วไปจึงให้บริการรับดำเนินการตั้งแต่การรับสิ่งของที่ต้นทางและจัดส่งถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
   
ชิปปิ้ง (Shipping) หมายถึงอะไร
ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการศุลกากร หรืออาจเรียกว่าตัวแทนออกของ Shipping จะทำหน้าที่แทนผู้นำเข้าในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร ธนาคาร บริษัทขนส่งสินค้า รถขนส่งสินค้าในต่างประเทศ รถลาก โกดัง ฯลฯ เมื่อมีสัมภาระ หรือ สินค้า หรือ สิ่งของ ที่ส่งมาจากต่างประเทศมายังประเทศไทย ณ ด่านศุลการกรทั่วประเทศ รวมทั้งเมื่อต้องการส่งสิ่งของสินค้า สัมภาระออกไปนอกประเทศด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น shipping จะต้องได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยหนังสือมอบอำนาจจากผู้นำเข้าในการดำเนินการต่างๆ
   
ความแตกต่างระหว่าง Freight forwarder และ Shipping
Freight forwarder จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสายเรือหรือสายการบินในการจองพื้นที่ในการขนส่งสิ่งของต่างๆ
Shipping จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้นำเข้าหรือส่งออก ในการติดต่อหน่วยงานต่างการที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ปัจจุบัน Freight forwarder ส่วนใหญ่จะมีบริการด้าน Shipping ไว้ด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าและส่งออก
   
ใครคือผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก
ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการนำสิ่งของเข้ามาจากต่างประเทศหรือส่งออกไปนอกประเทศ ไม่ว่าจะขนส่งโดยวิธีการใดและเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือสาธารณประโยชน์ หรือส่วนตัว หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม
   
พิธีการศุลกากรคืออะไร
พิธีการศุลกากรคือขั้นตอน กระบวนการ ที่ผู้นำเข้าและส่งออก หรือตัวแทนต้องติดต่อดำเนินการกับกรมศุลกากร เพื่อทำตามกฏระเบียบข้อบังคับในการนำเข้าหรือส่งออกทุกครั้ง เช่น การยื่นเอกสารสำแดงรายการสิ่งของที่นำเข้าหรือส่ออก การดำเนินการเสียภาษีนำเข้า เป็นต้น
   
เราทราบได้อย่างไรว่าสิ่งของที่เรานำเข้าต้องเสียภาษีนำเข้าเท่าไร
เราสามารถหาพิกัดภาษีได้ทางอินเตอร์เน็ตในหน้าเว็บไซต์ของกรมศุลกากร หรือนำรายละเอียดสิ่งของที่จะนำเข้ามาไปปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรโดยตรงก็ได้เช่นกัน
   
ของส่วนตัวต้องทำพิธีการศุลกากรหรือไม่
ของส่วนตัวจำเป็นต้องสำแดง หรือเดินพิธีการศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นของเพิ่งซื้อมาใหม่หรือของเก่าใช้แล้วก็ตาม แต่อัตราภาษีนำเข้าจะแตกต่างกัน
   
ผู้นำเข้าหรือเจ้าของสินค้าดำเนินการออกของเองได้หรือไม่
สามารถทำได้เนื่องจากไม่ชำนาญ อาจมีติดขัด ล่าช้า โดยส่วนมากจึงใช้บริการ Shipping หรือตัวแทนออกของ โดยทำการมอบอำนาจ
   
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีอะไรบ้าง
มีมากมายเช่น การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ  เขตปลอดภาษี  การชดเชยค่าภาษีอากร  การนิคมอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการลงทุน  การใช้สิทธิ์การค้าเสรี เป็นต้น
 

 

 

  บริษัท แอร์ ซี บิสเน็ซ จำกัด
99/109  หมู่4 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์  แขวงบางพลีใหญ่  เขตบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540
โทร : 02-183-9661, 02-183-7445   แฟกซ์ : 02-183-9660
มือถือ : 098-747-2794
อีเมล์ : suthiwadee@airseabiz.co.th, sasithorn@airseabiz.co.th
 
  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา | คำถาม-คำตอบ | ข่าวสารและกิจกรรม | เว็บลิงค์  
©2014 www.airseabiz.co.th All Rights Reserved.